فیسبوک: آخرین بازدید ؛ 10 دقیقه قبل 

 

لاین: آخرین بازدید ؛ 8 دقیقه قبل

 

وی چت: آخرین بازدید ؛ 12 دقیقه قبل

 

وایبر: آخرین بازدید ؛ 14 دقیقه قبل

 

قرآن: آخرین بازدید ؛ رمضان سال گذشته!

 

اَلَم یَانِ لِلَذینَ اَمَنُوا اَن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِکرِ اللَه :

 

آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دل های مومنان برای خدا خشوع کند؟!